Lịch seminar

Seminar Giải tích

Thứ Tư
05

10/2016

Integral convolutions and applications

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
28

09/2016

Discrete Fourier cosine Transform

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
18

05/2016

Fourier transform on Time scales

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Viện Toán cao cấp, Hội trường C2, Tầng 7 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
11

05/2016

Recovery of the heat equation from a single boundary measurement

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: Viện nghiên cứu cao cấp về toán, tầng 7, Hội trường C2 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
04

05/2016

Thứ Tư
27

04/2016

Kontorovich-Lebedev generalized convolution inequalities

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: VIỆN NC CAO CẤP VỀ TOÁN (VIASM) (Xem chi tiết)
Thứ Tư
20

04/2016

Phép biến đổi Laplace trên thang thời gian

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106 B (Xem chi tiết)
Thứ Tư
30

03/2016

Đa chập Hartley – Fourier và ứng dụng

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Tầng 7, Viện NCCC về Toán (VIASM) (Xem chi tiết)