Danh sách giảng viên

TS. Lê Hải Hà

Trưởng nhóm chuyên môn Khoa học dữ liệu và ứng dụng

TS. Vũ Thành Nam

Giám đốc Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý