Liên hệ

VĂN PHÒNG KHOA

Địa chỉ: Phòng 106 nhà D3, ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 04 3869 2137

Fax: 04 3868 2470

Email: sami@hust.edu.vn

Nguyen Thi Hai CN. Nguyễn Thị Hải

  • Trưởng Bộ phận Hành chính
  • Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo đại cương, chuyên ngành, các chương trình đặc biệt (Kỹ sư tài năng, Chất lượng cao,…) và tại chức.
 Nguyen Thi Hoang Hoa CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa

 • Kế toán trưởng
 • Cán bộ Bộ phận Giáo vụ

 


CÁC BỘ MÔN

 

 • Bộ môn Toán cơ bản:
  • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
  • Điện thoại: 04 38692137
 • Bộ môn Toán Tin:
  • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
  • Điện thoại: 04 3 869 2414
 • Bộ môn Toán ứng dụng
  • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
  • Số điện thoại: 04 38682416

 

TRỢ LÝ KHOA

Trợ lý Đào tạo

TS. Đoàn Duy Trung

Email: trung.doanduy@hust.edu.vn

Trợ lý Truyền thông và Quan hệ công chúng

TS. Lê Chí Ngọc

Email: ngoc.lechi@hust.edu.vn

Trợ lý Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Email: anh.nguyenthingoc@hust.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huong.nguyenthithu3@hust.edu.vn