Mẫu đơn cho sinh viên

  1. Đơn xin mở lớp bổ sung (dành cho cá nhân)

  2. Đơn xin mở lớp bổ sung (dành cho tập thể)

  3. Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương

  4. Đơn xin chuyển điểm học phần thay thế

  5. Đơn xin đăng kí học phần thay thế