Sứ mạng và Tầm nhìn

SỨ MẠNG

Phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực Toán Tin, phục vụ cho việc phát triển xã hội, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

Trở thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Toán Tin. Tiên phong trong hoạt động khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chất lượng – hiệu quả:

Yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu khoa Toán-Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội là chất lượng xuất sắc gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện.

  1. Tận tụy – cống hiến:

Sự tận tụy và đam mê là chìa khóa cho mọi thành công, sự tận tâm và cống hiến hết mình làm nên giá trị cao quý nhất của các thế hệ cán bộ và sinh viên khoa Toán-Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

  1. Chính trực – tôn trọng:

Sự chính trực trong chuyên môn, nghiệp vụ và lối sống, cùng với sự tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng pháp luật và quy định, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt là những chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong môi trường đại học.

  1. Tài năng cá nhân – trí tuệ tập thể:

Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công bền vững chính là sự đoàn kết và trí tuệ tập thể.

  1. Kế thừa – sáng tạo:

Động lực chính cho phát triển bền vững là đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.