Sách đã xuất bản

 1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo, Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích , NXB Giáo dục VN, 2015.
 2. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo, Toán học cao cấp tập 2: Giải tích , NXB Giáo dục VN, 2015.
 3. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo, Toán học cao cấp tập 3: Chuỗi và Phương trình vi phân , NXB Giáo dục VN, 2015.
 4. Trần Bình, Giải tích I, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015.
 5. Trần Bình, Bài tập Giải tích I, NXB Bách Khoa HN, 2015.
 6. Dương Quốc Việt, Nguyễn Cảnh Lương, Đại số tuyến tính, NXB Bách Khoa HN, 2015.
 7. Nguyễn Thị Bạch Kim, Các phương pháp tối ưu – Lý thuyết và Thuật toán, NXB Bách Khoa HN, 2014.
 8. Tống Đình Quỳ, Giáo trình Xác suất Thống kê, NXB Bách Khoa HN, 2014.
 9. Nguyễn Tiến Quang (Chủ biên), Lê Đình Nam, Cơ sở Đại số tuyến tính, NXB Giáo dục VN, 2014.
 10. Lê Trọng Vinh, Trần Minh Toàn, Giáo trình Phương pháp tính và Matlab, NXB Bách Khoa HN, 2013.
 11. Bùi Minh Trí, Toán kinh tế, NXB Bách Khoa HN, 2013.
 12. Bùi Minh Trí, Xác suất Thống kê và Quy hoạch thực nghiệm, NXB Bách Khoa HN, 2013.
 13. Tống Đình Quỳ, Hướng dẫn giải bài tập Xác suất Thống kê, NXB Bách Khoa HN, 2012.
 14. Tống Đình Quỳ, Lê Trọng Vinh, Ôn tập Toán cao cấp, NXB Bách Khoa HN, 2011.
 15. Lê Trọng Vinh, Giáo trình giải tích số, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007.
 16. Tạ Văn Đĩnh, Phương pháp tính, NXB Giáo dục VN, 2007.
 17. Trần Xuân Hiển, Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Cảnh Lương, Phương pháp giải toán cao cấp, NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, 2007.
 18. Lê Trọng Vinh, Giải tích số, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.
 19. Trần Bình, Giải tích II và III -Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005.
 20. Dương Quốc Việt (chủ biên), Nguyễn Cảnh Lương, Đại số, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2003.
 21. Trần Bình, Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học, tập 1, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
 22. Trần Bình, Bài tập giải sẵn giải tích II, NXB Khoa học và kỹ thuật,
 23. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích, NXB Giáo dục VN, 2000.
 24. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập toán học cao cấp tập 2: Phép tính giải tích một biến số, NXB Giáo dục VN, 2000.
 25. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số, NXB Giáo dục VN, 2000.
 26. Tống Đình Quỳ, Xác suất thống kê, NXB Giáo dục VN, 2000.
 27. Trần Bình, Giải tích I- Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998.
 28. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, tập 1: Đại số và hình học giải tích, NXB Giáo dục VN, 1996 (tái bản nhiều lần).
 29. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, tập 2: Phép tính giải tích một biến số, NXB Giáo dục VN, 1996 (tái bản nhiều lần).
 30. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số, NXB Giáo dục VN, 1996 (tái bản nhiều lần).