Sự kiện

Xem thêm +

Workshop “Some problems in Mathematical Biology”

Thời gian: 08:00, ngày 15/07/2024 (Thứ Hai)

Địa điểm: BK Alumni building, HUST

Workshop “Partial Differential Equations and Related topics”

Thời gian: 08:00, ngày 08/07/2024 (Thứ Hai)

Địa điểm: BK Alumni building, HUST

samibk
samibk

95%
Sinh viên tốt nghiệp
có việc ngay
samibk

1200+
Sinh viên
samibk

10+
Chương trình đào tạo
samibk

50+
Đối tác doanh nghiệp
samibk