Discrete convolution for the Fourier cosine transform

: 09h30, ngày 04/05/2016 (Thứ Tư)

: VIASM

: Seminar Giải tích

: NCS Nguyễn Anh Đài

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm