Sparse solutions to linear inverse problems and applications to image processing

: 14h00, ngày 10/05/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Vũ Tiến Dũng


Đánh giá bài viết


Xem thêm