A splitting algorithm for a class of bilevel equilibrium problems involving nonexpansive mappings

: 14h00, ngày 10/05/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phùng Minh Đức

A splitting algorithm for a class of bilevel equilibrium problems involving nonexpansive mappings

: 14h00, ngày 26/04/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phùng Minh Đức


Đánh giá bài viết


Xem thêm