Một số vấn đề chọn lọc về tích phân bội ba và tích phân phụ thuộc tham số

: 09h30, ngày 04/04/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: GVC. Đặng Đình Lăng

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm