Một số vấn đề chọn lọc về chuỗi Fuoirier và phương trình vi phân cấp một

: 09h30, ngày 28/03/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: GVC. Nguyễn Viết Thu La

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm