Một số vấn đề chọn lọc về ứng dụng phép tính vi phân trong hình học và tích phân kép

: 09h30, ngày 14/03/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: ThS. Nguyễn Hải Sơn

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm

10/03/2016. TBA