TBA

: 14h00, ngày 29/03/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Xuân Sơn

TBA

: 14h00, ngày 15/03/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Dương Việt Thông

TBA

: 14h00, ngày 08/03/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Xuân Sơn


Đánh giá bài viết


Xem thêm