Một số vấn đề chọn lọc về chuỗi số, chuỗi hàm số và chuỗi hàm lũy thừa

: 09h30, ngày 29/02/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: TS. Đoàn Công Định

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm

24/02/2016. TBA
10/03/2016. TBA