Weak and strong convergence of subgradient extragradient methods for pseudomonotone equilibrium problems

: 14h00, ngày 01/03/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Văn Hiếu


Đánh giá bài viết


Xem thêm

24/02/2016. TBA