Well posedness for equilibrium problems (scalar and vector case)

: 14h00, ngày 11/04/2016 (Thứ Hai)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Prof. Dr. Gabor Kassay


Đánh giá bài viết


Xem thêm

10/03/2016. TBA