Existence results for vector equilibrium problems given by a sum of two functions

: 14h00, ngày 19/04/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Gabor Kassay

Existence results for vector equilibrium problems given by a sum of two functions

: 14h00, ngày 05/04/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Prof. Dr. Gabor Kassay


Đánh giá bài viết


Xem thêm

10/03/2016. TBA
10/03/2016. TBA