Một số vấn đề chọn lọc về phương pháp toán tử Laplace

: 09h30, ngày 09/05/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: NCS. Trịnh Ngọc Hải

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm