Discrete Fourier cosine Transform

: 09h30, ngày 28/09/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Anh Đài

: NCS, ĐHBK Hà Nôi


Đánh giá bài viết


Xem thêm