Composition of pseudo-differential operators associated with Kontorovich-Lebedev transform

: 09h30, ngày 21/09/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thanh Hồng

: ĐH Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

bao-cao-hong


Đánh giá bài viết


Xem thêm