Lịch seminar

Seminar Giải tích

Thứ Tư
29

03/2017

Discrete – Time Fourier Transforms

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
22

03/2017

A Fourier transform and convolution on the time scales

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
28

12/2016

Generalized convolutions Kontorovich-Lebedev

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
21

12/2016

Toeplitz plus Hankel integral equation

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
14

12/2016

Fourier cosine integral transform on the time scales

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
07

12/2016

Thứ Tư
30

11/2016

Fourier integral transform on the time scales

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
19

10/2016

IMPROPER INTEGRALS ON TIME SCALE

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
12

10/2016