Lịch seminar

Seminar Giải tích

Thứ Tư
21

03/2018

On the Hartley superconvolution

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
29

11/2017

Fourier cosine transform on time scale

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
01

11/2017

A Fourier transform on the time scales

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
18

10/2017

Discrete-time Fourier sine transform

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
24

05/2017

Thứ Tư
03

05/2017

Discrete – Time Fourier sine transform

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
19

04/2017

Thứ Tư
12

04/2017

Kontorovich-Lebedev Generalized convolutions

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
05

04/2017

Trigonometric series

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)