Lịch seminar

Seminar Giải tích

Thứ Tư
14

11/2018

discrete time Toeplitz plus Hankel equation

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
10

10/2018

Cosine integral transform on the time scales

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
03

10/2018

Thứ Tư
19

09/2018

Discrete – time Fourier cosine convolution

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

06/2018

How can one hear the shape of a drum

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 105 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
23

05/2018

Thứ Tư
16

05/2018

Discrete-time Fourier cosine convolution

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
09

05/2018

Cosine transform on the time scales

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
02

05/2018

Thứ Tư
18

04/2018

On the Zak transform and applications

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)