Generalized convolutions for Fourier transform on the time scales

: 09h30, ngày 21/11/2018 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: NCS DHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm