Mạng CNN trong nhận dạng vật thể

: 08h00, ngày 30/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Phùng Trọng Hiếu

: Toán Tin K60

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mạng Neural học sâu CNN và ứng dụng trong phát hiện các vật thể trên ảnh vệ tinh.


Đánh giá bài viết


Xem thêm