Mạng LSTM và dự báo chỉ số giá chứng khoán

: 08h00, ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Minh Châu

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về phương pháp sử dụng mạng Neural học sâu LSTM trong dự báo giá chứng khoán.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

09/12/2018. Tập độc lập