Random Walk và Mạng xã hội

: 09h00, ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Thị Duyên

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về kỹ thuật sử dụng các Random Walk trong khai thác dữ liệu mạng xã hội.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

09/12/2018. Tập độc lập