Độ đo trung tâm trung gian và ứng dụng

: 09h00, ngày 30/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Quang Phượng

: Cao học Toán Tin

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về độ đo trung tâm của một nút trong mạng xã hội và ứng dụng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm