Khai phá dữ liệu mạng xã hội

: 08h00, ngày 23/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Hoàng Đạt

: Icomm Vietnam

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các phương pháp đồ thị trong khai thác và phân tích dữ liệu facebook.


Đánh giá bài viết


Xem thêm