discrete time Toeplitz plus Hankel equation

: 09h30, ngày 14/11/2018 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Anh Đài

: NCS. ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm