Lịch seminar

Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

Thứ Hai
11

04/2016

Thứ Ba
05

04/2016

Thứ Ba
29

03/2016

TBA

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

03/2016

TBA

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

03/2016

Lagrange-type duality for Robust DC Optimization

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
08

03/2016

TBA

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 106B-D3 (Xem chi tiết)