Lịch seminar

Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

Thứ Ba
25

04/2017

Thứ Ba
11

04/2017

Thứ Ba
14

03/2017

Thứ Ba
17

05/2016

Monotone optimization and applications

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
19

04/2016

Thứ Ba
10

05/2016