Transfer Learning trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

: 08h15, ngày 22/10/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Đạt

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tóm tắt về phương pháp các phương pháp học transfer áp dụng cho các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên


Đánh giá bài viết


Xem thêm