Về bài toán nhận diện khuôn mặt

: 09h15, ngày 05/11/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Phạm Thanh Xuân

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán nhận diện mặt người, một số mô hình xác định mặt trong ảnh như FaceNet, MTCNN, RetinaNet và SphereFace.


Đánh giá bài viết


Xem thêm