Submodular Maximization

: 09h15, ngày 12/11/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Anh Tú

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán cực đại hóa submodular, với các ràng buộc trên matroid, bậc hữu hạn và một số ứng dụng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm