Ứng dụng học sâu trong xây dựng hệ thống Chatbot chăm sóc khách hàng

: 09h15, ngày 15/10/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đinh Huy Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về phương pháp xây dựng Hệ thống Chatbot phục vụ công tác chăm sóc khách hàng dựa trên mô hình học sâu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm