Tập thống trị

: 08h30, ngày 23/01/2018 (Thứ Ba)

: D4 - 103

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Anh Tú

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Cho đồ thị G = (V,E), tập đỉnh con D được gọi là tập thống trị nếu mọi đỉnh không thuộc D đều kề với ít nhất một đỉnh trong D. Bài toán tìm tập thống trị có lực lượng nhỏ nhất là một trong những bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị. Báo cáo trình bày tóm  tắt mô tả bài toán, các kết quả đã có cũng như kết quả mới.


Đánh giá bài viết


Xem thêm