Biến đổi Fourier nhanh

: 08h30, ngày 16/01/2018 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Phép biến đổi Fourier, biến đổi Fourier rời rạc có rất nhiều ứng dụng trong xử lý tín hiệu. Báo cáo trình bày về phương pháp biến đổi Fourier nhanh.


Đánh giá bài viết


Xem thêm