Độ đo tương tự và ứng dụng

: 14h30, ngày 05/02/2018 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Roãn Thị Ngân

: ĐH tài nguyên và môi trường Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về độ đo tương tự mờ, các mở rộng của độ đo tương tự mờ lên nhiều tham số và các ứng dụng trong một số vấn đề cụ thể.


Đánh giá bài viết


Xem thêm