Applied AI in GotIt

: 08h30, ngày 30/01/2018 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Việt Hùng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại StartUp GotIt, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm về quá trình khởi nghiệp.


Đánh giá bài viết


Xem thêm