Một số bài toán tổ hợp trên vành và trường hữu hạn

: 09h30, ngày 08/03/2018 (Thứ Năm)

: Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, C2, tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Đỗ Duy Hiếu

: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt báo cáo

Luận án nghiên cứu lực lượng của một số tập hợp của không gian vectơ trên trường và vành hữu hạn như: Expander 2 biến,  tập khoảng cách và tập tích, tập tổng - tỉ số, tập khoảng cách trên đa tạp chính quy và tập thể tích khối. Cụ thể:

     -         Nghiên cứu và cải thiện một số kết quả về tập khoảng cách, tập tích trên trường và vành hữu hạn.

-         Nghiên cứu một số expander 2 biến trên trường và vành hữu hạn: expander A ( A + 1 ) , expander A + A2 , expander A + A-1 .

-         Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát cho kết quả của Covert, Koh, and Pi (2015) về tập khoảng cách của một tập trên đa tạp chính quy.

-         Nghiên cứu và cải thiện kết quả của tập thể tích khối trong không gian vectơ trên trường hữu hạn.  

-         Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát một số kết quả của tập tổng - tỉ số. 


Đánh giá bài viết


Xem thêm