Tập thô mờ và phát hiện tri thức

: 14h30, ngày 18/09/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về vấn đề phát hiện tri thức sử dụng kỹ thuật tập thô mờ.


Đánh giá bài viết


Xem thêm