Tập thô mờ và phát hiện tri thức

: 14h30, ngày 11/09/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về khái niệm tập thô mờ cũng như phương pháp sử dụng tập thô mờ trong kỹ nghệ phát hiện tri thức.


Đánh giá bài viết


Xem thêm