Một số hướng trong khai phá dữ liệu, máy học

: 09h00, ngày 28/08/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

Tóm tắt báo cáo

Trình bày một số hướng trong khai phá dữ liệu và máy học, định hướng cho sinh viên và học viên cao học.


Đánh giá bài viết


Xem thêm