Một số bài toán trong lý thuyết đồ thị và ứng dụng

: 08h00, ngày 28/08/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Trình bày một số vấn đề về lý thuyết đồ thị và ứng dụng, định hướng nghiên cứu cho sinh viên và học viên cao học.


Đánh giá bài viết


Xem thêm