Logic mờ trong ra quyết định

: 14h30, ngày 25/09/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Phạm Hồng Phong

: ĐH Xây dựng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số vấn đề tích hợp, xử lý ngôn ngữ cũng như ra quyết định trên nền tảng lý thuyết mờ.


Đánh giá bài viết


Xem thêm