Máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

: 10h30, ngày 19/09/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Đạt

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các kỹ thuật máy học, ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

30/09/2017. Mô hình ARIMA