Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Mạng giao thông

: 08h30, ngày 10/10/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Đắc Thắng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong việc mô hình hóa các mạng giao thông vận tải. Tác giả trình bày về một số phương pháp đo lường, đánh giá mạng giao thông đường bộ Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa các vấn đề tối ưu mạng giao thông với các bài toán tối ưu trên mạng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

30/09/2017. Mô hình ARIMA