Tập mờ bức tranh và Luật kết hợp

: 14h30, ngày 02/10/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Nguyễn Tiến Mạnh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán luật kết hợp, một trong ba bài toán cơ bản của Khai phá dữ liệu. Tác giả xem xét sử dụng tập mờ để mô tả các thuộc tính lượng hóa, trên cơ sở đó, mở rộng khái niệm luật kết hợp sang luật kết hợp mờ. Phương pháp đánh giá luật tích hợp nhiều thông tin, sử dụng các khái niệm tập mờ trực cảm và tập mờ bức tranh cũng được xem xét.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

30/09/2017. Mô hình ARIMA